บัดนี้ทางเทคโนดิคท์ได้จัดทำเฉพาะ program พจนานุกรมในรูป Application เท่านั้น โดยได้นำเอาพจนานุกรมของอาจารย์เธียรชัย เอี่ยมวรเมธ มาจัดทำ
  เป็นprogram พจนานุกรมในรูปแบบ Application ระบบ Android ที่โหลดเข้ามือถือ และทำการจัดจำหน่ายในรูป e-commerce ใน website ของเราเท่านั้นใน
  ราคา App ละ 1,000.- บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ซึ่ง program นี้มีพจนานุกรม 6 เล่มด้วยกัน คือ 

Program พจนานุกรมในรูปแบบ Application นี้ ได้แบ่งออกเป็น 3 หมวด

 
        พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย ฉบับ 120,000 คำนี้ อาจารย์เธียรชัย ได้แปลมาจาก A New English-
Chinese ของจีน  ซึ่งเดิมมีศัพท์โดด 50,000  คำ  ศัพท์ผสม 30,000  คำ idiom 15,000  สำนวน
ตัวอย่างประโยคไม่ต่ำกว่า 200,000 ประโยค ต่อมาฉบับ Century Edition ได้รวบรวมศัพท์เกิดขึ้น
ใหม่ในช่วงระยะ 20  กว่าปีนี้ประมาณ  25,000 คำ  เช่น home stay,  hardware,  software, e-
commerce,  stereo, wifi, microware oven, cell phone, mobile phone, digital camera, ATM
เป็นต้น   ซึ่งเทคโนโลยีเหล่านี้ได้เจริญรุดหน้าไปอย่างรวดเร็ว  ซึ่ง ได้เปลี่ยนแปลงชีวิตของเรา
ไปอย่างเร็วแบบที่คาดคิดไม่ถึง   ศัพท์เหล่านี้อีก 25,000 คำ   อาจารย์เธียรชัยได้รวบรวมไว้ใน
พจนานุกรมเล่มนี้ ทำให้พจนานุกรมเล่มนี้ เป็นพจนานุกรมอังกฤษ-ไทย มีคำศัพท์รวมแล้ว 105,000
คำ รวมกับสำนวนอีก 15,000  สำนวนก็จะเป็น 120,000 คำพอดี ดังนั้น   พจนานุกรมเล่มนี้ จึงมี
คำศัพท์มากที่สุด อธิบายความหมายมากที่สุด สำนวนมีพร้อมในพจนานุกรมเล่มเดียวกัน ดังนั้น
พจนานุกรมเล่มนี้จึงเป็นพจนานุกรมอังกฤษ-ไทย ที่สมบูรณ์ที่สุด ยิ่งได้จัดทำเป็น  program ในรูป
แบบ Application แล้ว หนังสือที่หนาหนักเป็นกิโลก็บรรจุในมือถือระบบ Android  ที่ใหญ่ไม่เกิน
ฝ่ามือหนาแค่ครึ่งนิ้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มีพจนานุกรมรากศัพท์อังกฤษมาเสริมแล้ว ก็ยิ่งจะทำให้
ท่านต้องการจะค้นคว้าภาษาอังกฤษลึกซึ้งว่าศัพท์ภาษาอังกฤษมาจากรากศัพท์คำใดมีรากศัพท์หรือ
ไม่ท่านก็เพียงแต่ใช้ปลายนิ้วแตะรูปหนังสือรากศัพท์ ที่รากศัพท์ รากศัพท์ก็จะแสดงผลออกมาให้
ท่านได้เห็นทันที  เพราะฉะนั้น program ในหมวดนี้จะมีประโยชน์ต่อท่านที่ต้องการศึกษาภาษา
อังกฤษให้ลึกซึ้งลงไปอีกได้ ซึ่งยัง program ในรูป Application ทำได้เช่นนี้
             
 

        หมวดนี้จะเป็นหมวด program ภาษาจีนฉบับใหม่ ที่เพิ่มคำศัพท์เดิมมีอยู่ 60,000 คำ ฉบับเพิ่่ม
เติมได้เพิ่มสำนวนที่ตกหล่นในการจัดพิมพ์แต่เดิมอีก 14,000 คำ  หรือ 14,000 สำนวนเป็น 60,000+
14,000 = 74,000  คำ พร้อมสำนวนใหม่ในความหมายใหม่อีก 1,400 สำนวน สำหรับฉบับภาษาจีน
ยังอยู่ระหว่างพัฒนาอีกให้ดียิ่งๆขึ้น และให้มีประสิทธิภาพในการแสดงผลให้สมบูรณ์ เพื่อประโยชน์
ในการศึกษาภาษาจีน เข้าใจว่า program ที่จะพัฒนาขึ้นใหม่นี้ จะเสร็จ ในเร็วๆ นี้ เมื่อเสร็จเราจะ
อัพเกรดให้ท่านฟรีโดยไม่คิดมูลค่าแต่ประการใด

     
 

      พจนานุกรมไทย-อังกฤษ ฉบับ 88,000 คำนี้ ความจริงมีคำศัพท์เพียง
60,000 คำเท่านั้น เหตุที่ตั้งเป็น 88,000 คำ เพราะได้มีการนับผิด ดังนั้น
จึงแก้ไขในโอกาสนี้ ถึงว่าจะมีเพียง 60,000 คำเท่านั้นก็ตาม แต่ก็มีมาก
กว่าฉบับราชบัณฑิตย์ถึง 30,000 คำเพราะฉบับราชบัณฑิตย์นั้นมีศัพท์
โดด 10,000 คำ วลีมีเพียง 20,000 วลี

 

แต่ฉบับไทย-อังกฤษ หรือฉบับไทย-จีน ของอาจารย์เธียรชัย นั้น มีศัพท์โดดเท่ากับฉบับราชบัณฑิตย์ คือ 10,000 คำ ส่วนวลีนั้น ฉบับของอาจารย์เธียรชัย
มี 50,000 วลี ฉบับราชบัณฑิตย์มี 20,000 วลี ซึ่งฉบับของอาจารย์เธียรชัย มีมากกว่า 30,000 วลี เหตุที่ของอาจารย์เธียรชัยมากกว่าถึง 30,000 วลีนั้น
ก็เพราะระยะ 30 กว่าปีในชีวิตการเรียบเรียงพจนานุกรมของอาจารย์เธียรชัย ได้แปลสำนวนพจนานุกรมจีน และพจนานุกรมอังกฤษ-ไทยนั้น ได้แปล
ภาษาจีน และภาษาอังกฤษเป็นสำนวนไทยไว้มากมาย จึงได้รวบรวมสำนวนแปลเหล่านี้มาไว้ในพจนานุกรมเหล่านี้แทบจะทั้งหมด เพราะฉะนั้น จึงให้
สำนวนหรือกลุ่มคำในพจนานุกรมไทย-จีน, ไทย-อังกฤษ มีมากเช่นนี้

หมวดที่ 3 นี้ ถือว่าเป็นหมวดหัวใจของ program ของ Application นี้ เหตุที่ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญก็เพราะ program ไทย-จีน, ไทย-อังกฤษ ของ App ไม่มี
ใครเลียนแบบได้ และก็เป็นประโยชน์ในการศึกษา จีน-ไทย-อังกฤษ 3 ภาษามากที่สุดที่ไม่มีผู้ใดทำได้ เช่น คำว่า กลั่น ภาษาไทยจะมีอยู่ 4 ความหมาย
เมื่อเราใช้ปลายนิ้วแตะไทย-จีน ก็จะแสดงผล เป็น กลั่น  พร้อมคำแปลภาษาจีนดังตัวอย่าง เมื่อเราใช้ปลายนิ้วแตะไทย-อังกฤษ ก็แสดงผลเป็นคำ กลั่น
พร้อมคำแปลภาษาอังกฤษ ดังตัวอย่าง

 

เมื่อเราอยากจะรู้ว่า กลั่น ภาษาจีน  蒸餾; 用蒸餾法提取  แปลเป็นภาษาอังกฤษอย่างไรก็ให้ดูคำแปลไทย-อังกฤษ ก็จะได้ distill ถ้าต้องการอยากจะรู้ว่า
กลั่น เอาหัวเชื้อจากวัตถุ ซึ่งจีนแปลว่า  煉; 提煉; 提取…的精華  ภาษาอังกฤษแปลว่าอย่างไร ก็ให้ดูคำแปลของฉบับไทย-อังกฤษ ก็จะรู้ว่าภาษาอังกฤษ
แปลว่า refine, extract, abstract ถ้าต้องการอยากจะรู้ว่า กลั่น ที่เป็นการผลิตเหล้าหรือเบียร์ โดยใช้ส่าเหล้ากลั่น โดยภาษาจีนแปลว่า  釀造(啤酒等)
นั้นภาษาอังกฤษแปลว่าอย่างไร ก็ดูคำแปลฉบับไทย-อังกฤษ ก็จะรู้ว่าภาษาอังกฤษแปลว่า make, brew

ในหมวดที่ 3 นี้ นอกจากจะได้ศึกษาไทยแปลเป็นอังกฤษอย่างไร ในศัพท์โดดคำเดียวกันนี้แปลเป็นภาษาจีนอย่างไรแล้ว ยังสามารถนำแปลภาษาจีนคำนั้น
มาแปลเป็นภาษาอังกฤษได้ หรือนำเอาภาษาอังกฤษคำแปลคำนั้นมาแปลเป็นภาษาจีนได้อีกด้วย ซึ่ง program จะแปลเป็นภาษาจีนครั้นแล้วก็สามารถแปล
พลิกกลับเป็นภาษาอังกฤษได้ พร้อมกันในเวลาเดียวกัน ชั่วพริบตาเดียว ซึ่งไม่มีผู้ใดในเมืองไทยทำได้ เราจึงถือว่า program นี้ เป็นหัวใจสำคัญของ
program แสดงเป็น program ที่มีประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้ที่จะศึกษาภาษาอังกฤษจากภาษาไทยและภาษาจีน และก็มีประโยชน์ต่อผู้ที่จะศึกษาภาษาจีนจาก
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ นี้ Program ของ Application จะขายเฉพาะใน website นี้เท่านั้น

 
         
วิธีการติดตั้ง
วิธีการใช้งาน
         
       ท่านที่สนใจให้ติดต่อดูรายละเอียดใน website นี้ จะติดต่อสอบถามได้ตามเบอร์โทร 081-6145869 , 095-8298666, 081-4941883, 081-4905718,
02-9331798  Fax 02-9330188   Line id : apicake
       ท่านผู้สนใจสามารถติดต่อซื้อได้โดยการโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงเทพ 181-4-189922  แล้วแจ้งให้ทราบทาง Fax  เราก็จะจัดส่ง วิธีการติดตั้ง
พร้อม Username และ Password  เพื่อให้ท่านโหลดเข้ามือถือต่อไป